Organizacja

Organizacja Pożytku Publicznego

„Zamojskie Amazonki”Organizacja Pozarządowa

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu powstało w 1997 r. z inicjatywy Doroty Nowosad i przy wsparciu p. D. Kawałko i p. G. Ciastach ze Stowarzyszenia Żon Wojewodów i Prezydentów Miast. Terenem działania jest Zamojszczyzna. Klub zrzesza 150  kobiet i 1 pana i jest ciągła rotacja, dochodzą nowe osoby, bo liczba zachorowań niestety ciągle wzrasta. Działamy na różnych płaszczyznach, każdy może znaleźć tu swoje miejsce i swego przyjaciela. Przychodząc do Klubu zajmujemy się nie tylko swoją chorobą, ale chcemy pomóc innym. „Cierpienie uczy pokory i sprawia, iż lepiej poznajemy samych siebie.”

Walne Zgromadzenie Członków Organizacji

Najwyższą, uchwałodawczą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zaś Nadzwyczajne w razie zaistniałych przesłanek. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd. Walne Zebranie przebiega według ustalonego regulaminu i zasad określonych w statucie Stowarzyszenia. Zebrania są też czasem naszych wspólnych spotkań. „Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze.”

Cele Statutowe Organizacji

Podstawowe cele organizacji to: niesienie pomocy psychicznej kobietom przed i po operacji, podnoszenie ich sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń między kobietami, ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego protezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety, informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii i tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja i organizacja wolontariatu, działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.

Dane Rejestrowe Organizacji

Dane rejestrowe organizacji:

  • Nazwa, siedziba i adres organizacji:                                                                                                  Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu                                                            ul. Kolegiacka16   22-400 Zamość   tel./fax. 84 6385282   www.amazonki.org
  • Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:                                                                                                               4774 Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w                                         wyspecjalizowanych sklepach                                                                                                               9499 Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana                    5819 Z Pozostała działalność wydawnicza 
  • Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:                                                            Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie                                  KRS – 0000070766   REGON – 950324141   NIP – 9222183744 
  • Numer konta bankowego:                                                                                                                                    Bank BGŻ S.A. Oddział Zamość  ul. Piłsudskiego 27A  22-400 Zamość                                                               70 2030 0045 1110 0000 0086 8450 
  • Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie:                                         Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony.

 „Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć,

nigdy nie powie – niemożliwe”.

Bonaparte Napoleon

Możliwość komentowania została wyłączona.